Mer om Wingspan Company Culture AB:s historia

Vi berättar mer djupgående om historien kring Wingspan

Startskottet till det som idag är Wingspan Company Culture AB började i mitten på 1990 talet när Eva Boström, en av grundarna till nuvarande Wingspan Company Culture AB, rekryterades till ett av världens största förändringsprojekt inom General Motors (GM) ”The Difference”.

Projektet hade föregåtts av en djup analys kring vad som behövdes åtgärdas och utvecklas inom GM koncernen för att genomföra en gemensam förändrings- och kulturresa utifrån uppfattningen att stolta medarbetare skapar stolta kunder som genererar lönsamhet.

Hemkommen till Sverige från The Difference, föddes tanken att utveckla ett digitalt utvärderingsverktyg, CHR Assessment, för att skapa förutsättningar för organisationer att rikta utvecklingsinsatser utifrån en utvärdering av hela organisationen och lyfta HR arbetet till en strategisk fråga.

Sagt och gjort, Johan Hansson och Eva Boström grundade Humatek. De möttes genom Johans handledare på psykologiska institutionen i Stockholm. 

Johan Hansson är psykolog och Eva Boström är beteendevetare.

Eva och Johan började samarbeta i olika projekt. Tillsammans ansvarade de för och genomförde bl a en utbildning, under flera år, som Eva Boström utvecklat inom Ericssonkoncernen. 

Under sina olika projektinsatser fann de att det på företag och organisationer saknades en klar linje hur man skall bedriva kompetensutveckling, förändringsarbeten och transformationen utifrån det. Det saknades vidare en ”röd tråd” i de utvecklingsinsatser som gjordes. Vid t.ex. upphandling av kompetensutvecklingsinsatser upplevde de båda att företagen var i händerna på externa konsulter som sålde in sin egen kompetens och inte utgick från organisationens nuvarande situation och läge.  En annan brist var att det saknades förståelse och samverkan mellan teknologi och humanvetenskap.  En tanke att utveckla en process för att integrera IT, ekonomi, marknad och HR-funktionen föddes. Integrationsprocessen blev resultatet av denna tanke. 

Integrationsprocessen syftar till att utveckla en helhetssyn på verksamheten, ge förutsättningar för att kunna rikta utvecklingsinsatser vad gäller humankapitalet och att integrera HR-frågor med den dagliga verksamheten på alla nivåer i organisationer.

I integrationsprocessens första fas genomfördes en nulägesanalys. Denna första digitala analys (utvecklad i Perl systemet), Basic, blev embryot till CHR Assessment och blev Humateks verktyg och flaggskepp för att analysera tillståndet beträffande ett antal faktorer, vilka är viktiga för en ledningsgrupps förmåga att leda och styra förändringsprocesser, transformation och skapa resultat. Dessa faktorer är bl a ledarskap, motivation, stress, samverkan, arbetstillfredsställelse, aktivitetsnivå etc.

Basic identifierade de nödvändiga processer som behöver sättas igång för att styra organisationen i önskad riktning (styra företaget utifrån mätningar av humankapitalet och inte bara styra företaget utifrån historisk data).

Bakgrunden till fokuseringen på just ovanstående faktorer är 30 års praktisk erfarenhet av organisations- och kompetensutveckling inom stora och medelstora organisationer. Vi valde att utveckla CHR Assessment genom att utgå från praktisk erfarenhet. Därefter har vi sökt stöd för våra slutsatser i teoretiska modeller som bygger på antagandet att arbetstillfredsställelse på något sätt hänger ihop med medarbetarens prestation, engagemang och till viss del lojalitet med företaget.

Våra framgångsfaktorer är att mäta rätt saker, leverera analyser tillsammans med mätresultatet, samt att utveckla och genomföra konkreta åtgärder utifrån mätresultatet. 

CHR Assessment har utvecklats under 30 års tid. En relansering av Wingspan Company Culture AB skedde våren 2022, den 11:e versionen av CHR Assessment. 

Inom Wingspan finns idag bl.a. kompetenser inom beteendevetenskap, ledarskap, teamutveckling, systemvetenskap, processhantering och 30 års erfarenhet av förändringsarbete samt en kunddatabas bestående av ca 60 000 respondenter. 

Sammanfattning

Wingspan:s digitala helhetslösning, (CHR, Corporate Health Responsibility) hjälper företag att göra en komplett genomlysning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt den medicinska hälsan.

I korthet kan man beskriva det som en Due Diligence av humankapitalet som ett komplement till balans-och resultaträkning.

Lösningen genererar inte bara ett nuläge med resultat och analyser utan även vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra arbetsmiljön.

Wingspan bidrar till ett sundare samhälle genom system, strukturer och processer som möjliggör utveckling av hållbara organisationer.

Sammanfattning i punktform:

  • Humatek AB bildades mars 1999 av Eva Boström och Johan Hansson

  • September 1999 rekryteras en statistiker från Statistiska centralbyrån med gedigen och lång erfarenhet av bl.a. utformning av tester och enkäter i offentlig förvaltning och näringslivet i övrigt.  Samtidigt utvecklades tekniken och programspråket av en intern resurs som var psykolog och teknikkunnig.

  • Hösten 1999 genomfördes den första Web-baserade testundersökningen på ett ABB –företag

  • April 2000 genomfördes första Basic –undersökningen hos en kund. 

  • Januari 2001 blir Eva Boström VD. Johan Hansson lämnar företaget.

  • Mars 2001 släpps den nya versionen B2 av Basic med avancerade resultat och analyssidor.

  • Mellan åren 2003 och 2010 utvecklas 8 versioner av Basic samt ett antal tilläggsmoduler, däribland en kundundersökning, Master +.

  • Januari 2014 köper Sturebadet Holding 60% i Humatek exkl ett antal tilläggsmoduler. Mikael Lönn går in som delägare med ett innehav om 10% och Eva Boström behåller 30%. Bolaget byter namn till Sturebadet Health Strategy (SHS). Ytterligare ett namnbyte (Sturebadet Health) sker under Sturebadets tid som storägare.

  • Januari 2020 köper Eva Boström tillbaka Sturebadet Health tillsammans med Mikael Lönn. Bolaget byter namn till CHR Solution Group Svenska AB. Ett namnbyte sker inför lanseringen av version 11. Namnet är Wingspan Company Culture AB. 

  • Sedan 2022 ingår CHR Assessment i en digital HR plattform enligt följande:

Sidetext

Sammanfattning Wingspan

Wingspan:s digitala helhetslösning, (CHR, Corporate Health Responsibility) hjälper företag att göra en komplett genomlysning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt den medicinska hälsan.

I korthet kan man beskriva det som en Due Diligence av humankapitalet som ett komplement till balans-och resultaträkning.

Lösningen genererar inte bara ett nuläge med resultat och analyser utan även vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra arbetsmiljön.

Wingspan bidrar till utvecklingen av en organisation genom system, strukturer och processer som möjliggör utveckling av hållbara organisationer.

Wingspan Company Culture AB består i dag av ett konsultteam och ett utvecklings- och forskningssteam.