Delar du vår övertygelse?

I grunden handlar kvaliteten i vår metod om både erfarenheter och en forskningsbaserad grund för vad vi tror på.

Vi vet att motiverande arbetsuppgifter är relaterade till högre generell livskvalitet för individen, bättre hälsa, bättre prestationsförmåga och bättre samarbetsförmåga. Det är därför avgörande för företaget att alla medarbetare känner sig tillfredsställda och motiverade av arbetsuppgifterna.

Vi vet också att ett varierat arbete – ett arbete som ger individen chansen att utnyttja skilda färdigheter och talanger – upplevs som mer meningsfullt, leder till en högre inre motivation och ökar individens möjlighet till utveckling.

Vi är övertygade om att även ledarskapet inom företaget till stor del avgör individens motivation i arbetet. Vi menar att ett motiverande ledarskap karaktäriseras av ett öppet, kommunikativt förhållande mellan ledare och den anställde. Det öppna förhållandet inbegriper även möjlighet till delaktighet i planering och beslut.

Vi anser att en annan viktig del av ledarskapet är att tillhandahålla strukturer, bl.a. så att alla medarbetare uppfattar sina roller i företaget som tydliga. Detta förutsätter tydliga arbetsbeskrivningar och att kommunikationen mellan ledare och den anställde inte karakteriseras av otydliga eller motstridiga budskap.

Vi menar dessutom att ett organisatoriskt förtroende är en grundförutsättning för företaget. Vi strävar mot att alla medarbetare ska känna sig sedda, ska ha en klar roll i företaget och att de ska tillåtas ta ansvar i organisationen.

Vi vet också att positivt socialt klimat, kollegialt stöd och kamratskap,berikar den totala arbetstillfredsställelsen, samt utgör ett mycket viktigt stöd vid stressfyllda tillfällen i arbetet. Det sociala stödet är därför av särskild vikt både för individen och för företaget som helhet.

Det strider mot våra värderingar att medarbetare på något företag ska känna sig oroliga eller nedstämda på grund av sin arbetssituation. Forskning visar dessutom att stress, oro och nedstämdhet kan innebära hinder vid problemlösning och arbetskoncentration, vilket både hämmar produktiviteten och lätt leder till en negativ spiral. Vi anser därför att man ska värna om sociala och organisatoriska strukturer som minskar medarbetarnas oro och nedstämdhet.

Stress uppstår när människor blir utsatta för olika krav eller påfrestningar som de inte ges resurser att hantera tillfredsställande. Vi anser därför att man ska vara tydlig och strukturerad vad gäller medarbetarnas arbetsuppgifter, samt tillhandahålla nödvändigt materiellt, logistiskt och tidsmässigt stöd för att i möjligaste mån avlasta sina medarbetare.

Delar du vår uppfattning?